SubsidiePartners

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

In de Energielijst en Milieulijst 2014 (De energielijst) kunt u zoeken naar energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op.

MIA en Vamil

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen mét fiscaal voordeel? Kijk dan op de Milieulijst van 2014. Op deze lijst staan ruim 300 investeringen die échte milieuwinst opleveren.

Met de zoekfunctie zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2014 kunt u zoeken naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

ESF 2014-2020

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden.

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Thema’s

Nederland besteedt dat geld aan de volgende thema’s binnen het ESF-programma:
- Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Actief en gezond ouder worden:
- Het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden.

EGF

De EGF is een noodfonds bij massaontslag. Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Aanvraagcriteria
Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder de criteria op een rij: Ontslag van minimaal 500 personen in een bedrijf of sector. De ontslagen zijn aantoonbaar het gevolg van structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis. De ontslagen moeten binnen een bepaalde referentieperiode vallen. Er wordt een activiteitenplan ingediend dat uitgaat van individueel maatwerk om ontslagen werknemers aan het werk te helpen.

Subsidies & Financiering / Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling is 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant en is op 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.

Doel
De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Horizon 2020

Het Horizon 2020 programma bestaat uit 3 pijlers:
- excellente wetenschap
- industrieel leiderschap
- maatschappelijke uitdagingen.

Deze pijlers staan onderstaand summier toegelicht. Voor alle pijlers en de onderdelen binnen die pijlers bestaan werkprogramma’s voor de jaren 2014 en 2015. Alle werkprogramma’s zijn te vinden op het participants portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp.

Op het portal staan soms tegelijkertijd meer dan 100 oproepen tot het indienen van voorstellen open. ERAC licht er een aantal voor u uit, uiteraard zonder volledig te willen zijn:

MG 7.2b-2014: Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in Europe. Makkelijker een reis plannen en maken met behulp van 1 systeem en meerdere vervoersconcepten; MG-3.5b-2014: Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility. Intelligente oplossingen die files tegengaan;

SIE-01-2014: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system. Specifiek voor het MKB dat zich met bijvoorbeeld energie efficiency of duurzame energie bezig houdt;

WATER-2a-2014: Water cycle under future climate. Projecten gericht op innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het voorspellen van extreme weersomstandigheden;

INSO-5-2015: Social innovation Community: gericht op het stimuleren van social innovation;

PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT. Door slimme ICT toepassingen patiënten beter ondersteunen;

LCE-04-2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies. Acties gericht op het wegnemen van belemmeringen op het vlak van duurzame energie. Bijvoorbeeld door slimme financieringsconstructies te ontwikkelen.

Wilt u weten of uw project gebruik kan maken van het Horizon 2020 programma, probeer dan eens de zoekfunctie in het participants portal, of neem contact met ons op en wij laten u de mogelijkheden zien.


Speciaal mkb-instrument in Horizon 2020

Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Het mkb-instrument zet de Europese Commissie (EC) in binnen de pijlers industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. In 2014 investeert de EC 5% van het budget. Elke maatschappelijke uitdaging of sleuteltechnologie heeft een thematische visie bepaald waarbinnen projectaanvragen moeten passen.

Drie fases Het SME instrument bestaat uit 3 fases:

Fase 1: Haalbaarheidsstudie Financiering +/- €50.000 Duur 6 maanden

Fase 2: R&D / demonstratie Financiering €1 tot €3 miljoen, maximaal 70% Duur 12-24 maanden

Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie) Voor elke fase kunt u een projectaanvraag indienen. Dat kan op elk moment. Het mkb-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft 4 deadlines (cut off dates) per jaar. In 2014 zijn er mogelijk 3 deadlines. Een bedrijf kan maximaal één keer per cut-off een projectvoorstel indienen. Dat doet u individueel, eventueel samen met andere mkb-bedrijven als partner. Andere organisaties zoals kennisinstellingen kunnen alleen via onder aanneming meedoen.

Eurostars – subsidie internationale marktgerichte R&D

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voor wie?
Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie onderstaande tabel). Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Connecting Europe Facility (CEF)

De Connecting Europe Facility ( CEF ) financiert projecten die de ontbrekende schakels in het Europese energie, vervoer en digitale ruggengraat vullen . Het zal ook de Europese economie groener te maken door het bevorderen van schonere vormen van vervoer , snelle breedbandverbindingen en het vergemakkelijken van het gebruik van hernieuwbare energie in lijn met de Europa 2020-strategie . Naast de financiering voor energie- netwerken zal de verdere integratie van de interne markt voor energie , vermindering van de afhankelijkheid van de EU en de versterking van de bevoorradingszekerheid . Door te focussen op slimme, duurzame en goed op elkaar vervoer, energie en digitale netwerken , zal de Connecting Europe Facility helpen om de Europese interne markt te voltooien .

De CEF zal beter private financiering mobiliseren en zorgen voor innovatieve financiële instrumenten zoals garanties en projectobligaties om een maximale hefboomwerking te krijgen uit deze EU-financiering injectie. De CEF is verdeeld in drie sectoren :
- CEF Transport
- CEF Energie
- CEF Telecom

Fryslan fernijt IV

Subsidieprogramma voor innovatie in Fryslân Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio. Fryslân Fernijt IV loopt van 1 april 2014 t/m december 2017.

Subsidiebijdrage
Er is € 5.000.000 beschikbaar voor experimentele innovatieve samenwerkingsprojecten. Het budget wordt beschikbaar gesteld in drie tenders. Een bijdrage uit Fryslân Fernijt bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Per project bedraagt de minimale bijdrage € 50.000,- en de maximale bijdrage € 200.000,-.

Aanvraag indienen
Het loket voor de tweede tender 2014 wordt opengesteld van 1 september 2014 om 9.00 uur tot 30 september 2014 om 12.00 uur. Het subsidieplafond voor deze tweede tender is vastgesteld op € 2.000.000,-.
Aanvragen konden op 1 september 2014 vanaf 9.00 uur ingediend worden

Tankstations duurzame brandstoffen (subsidie) Groningen

Er moeten in de provincie Groningen minimaal zeven locaties komen waar automobilisten duurzame brandstoffen kunnen tanken. Op dit moment kan dat op drie plekken: het aardgas-tankstation Milieudienst (Duinkerkenstraat), het aardgas-tankstation Elan op het Zernike-Complex (Nadorstplein 2a) en het bio-ethanol-tankstation Firezone (Bornholmstraat 56). Alle stations liggen in de stad Groningen. Wij willen de beschikbaarheid van duurzame brandstoffen in de provincie Groningen vergroten door het voor tankstationhouders financieel aantrekkelijk te maken aardgas, biodiesel of bio-(m)ethanol te gaan verkopen.

Voor wie is de subsidie?
Tankstationhouders in de provincie Groningen.

Voorwaarden
Een belangrijke voorwaarde aan deze subsidie is dat de vulpunten na ingebruikname minstens drie jaar in gebruik blijven. Meer voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling vulpunten duurzame brandstoffen.

Subsidieregeling hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe 2014

De regeling "Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe" is gericht op NGA-breedbandnetwerken. Dat zijn aansluitnetwerken die volledig of deels gebruik maken van optische elementen, waarmee toegangsdiensten geleverd kunnen worden met betere kenmerken dan bestaande basisbreedbandnetwerken.

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,-

Voorwaarden
Een aanvraag moet tenminste het volgende bevatten:
- een begroting van de kosten van de activiteiten;
- een financieringsplan van de kosten van de activiteiten;
- een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten;
- een projectplan waarin zichtbaar is wanneer en hoe het NGA-netwerk wordt gerealiseerd.
- een verklaring van cofinanciering door de betrokken gemeentelijke overheid;
- de subsidieontvanger deelt kennis via verbinddrenthe.nl.

Er wordt geen subsidie verleend voor activiteiten die de aanleg van de infrastructuur betreffen.